×
język polski język rosyjski język angielski

Projekt: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach


Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy


Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20 


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemiii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N). Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. W ramach wskazanych zadań planowane działania polegają na niezaprzestaniu działalności przedsiebiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja od 01.08.2020 do 31.10.2020. Wartość projektu wynosi 79 524,06 zł  i jest w 100 % finansowana ze środków UE.

 

 


 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE