×
język polski język rosyjski język angielski

Instalacja i obsługa separatorów tłuszczu

Instalacja

Separatory należy instalować wyłącznie w celu oddzielenia olejów i tłuszczów organicznych.
Nie wolno wprowadzać: ścieków bytowych, wody deszczowej. 
Separatory powinny być umieszczone blisko źródła powstawania zanieczyszczeń. Nie można instalować urządzeń w pomieszczeniach zamkniętych i blisko stref pieszych lub parkingów, ani w obszarach magazynowania. W celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów należy unikać instalacji blisko obiektów mieszkalnych. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed mrozem i dostępne dla pojazdów obsługi.
Instalacja powinna być wyposażona w wywiewki wentylacyjne. Każda instalacja powinna być wyposażona w system wentylacji wysokiej (fi 110), wyprowadzonej powyżej kalenicy dachu – min. 0,6 m.

Obsługa i eksploatacja

Podstawą prawidłowego funkcjonowania separatora jest jego regularna kontrola i opróżnianie.
Częstotliwość czyszczenia jest uzależniona od ilości oczyszczanych ścieków oraz od zawartości tłuszczów.
Kontrole pracy urządzeń w tym grubości warstwy gromadzonego tłuszczu, powinny być przeprowadzane co 7 dni, opróżnianie separatora nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 Nazwa urządzenia 7 dni   max 1 miesiąc
Separator tłuszczów

wykonuje użytkownik

* kontrola stanu technicznego i pracy urządzeń
* zdjęcie pokryw, sprawdzenie wlotów i wylotów
* sprawdzenie grubości warstwy nagromadzonych substancji

wykonuje firma odbierająca i utylizująca tego typu zanieczyszczenia przy użyciu specjalistycznego wozu asenizacyjnego

* opróżnianie i czyszczenie separatora z tłuszczów i osadu

Grubość warstwy odseparowanego tłuszczu nie powinna być większa niż 18-20 cm

Separatory powinny być regularnie kontrolowane, opróżniane  i czyszczone. Należy przestrzegać lokalnych przepisów odnośnie usuwania i odzyskiwania odpadów. Wszystkie części wymagające konserwacji powinny być łatwo dostępne dla wozu asenizacyjnego.

Prawidłowość pracy separatorów tłuszczów należy sprawdzać regularnie, zgodnie z informacjami zawartymi w KSIĄŻCE UŻYTKOWNIKA, która dostarczana jest przez producenta. 

Użytkownik powinien prowadzić DZIENNIK EKSPLOATACJI, który znajduje się w KSIĄŻCE UŻYTKOWNIKA.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE