×
język polski język rosyjski język angielski

Tunele rozsączające EP 100

OPIS PRODUKTU

Tunele rozsączające EURO-PLAST wykonane są z polipropylenu PP metodą formowania wtryskowego. Posiadają wzmocnienia konstrukcyjne- ożebrowania, które są umiejscowione na ściankach bocznych oraz na sklepieniu komory. Konstrukcja tuneli zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków w złożu rozsączającym.

Złoże rozsączające przeznaczone jest do grawitacyjnego rozsączania do gruntu ścieków bytowych podczyszczonych w osadniku gnilnym, ścieków oczyszczonych biologicznie (np. metodą osadu czynnego), wód opadowych oraz wód ze zbiorników retencyjnych i studzienek upustowych.


DANE TECHNICZNE:

 

 

SYMBOL

 

Nazwa produktu 

Szerokość

Wysokość

Długość całkowita

Długość efektywna

[mm}

15-700

EP 100

589

305

721

610

15-701

Dekiel do tuneli rozsączających EP 100

440

230

x

x

 

WARUNKI LOKALIZACJI

Odległość przewodu rozsączającego złożonego z tuneli od:

-studni- minimum 30,0m,

-granicy działki- minimum 2,0m,

-zwierciadła wód gruntowych- powyżej 1,5m,

-drzew i krzewów- minimum 3,0m.

 

WARUNKI MONTAŻU

Montaż sieci tuneli rozsączających musi być wykonany w oparciu o projekt wykonawczy uwzględniający lokalne warunki           gruntowo-wodne. Głębokość wykopów pod układ tuneli rozsączających zależny jest od:

-głębokości posadowienia osadnika gnilnego lub biologicznej oczyszczalni ścieków,

-poziomu wód gruntowych,

-rodzaju gruntu,

-odległości tuneli rozsączających od osadnika gnilnego lub biologicznej oczyszczalni ścieków,

-strefy przemarzania gruntu.

Dno wykopu pod tunele należy sytuować minimum 1,50 m nad poziomem wód gruntowych. Minimalna szerokość dna wykopu pod tunele wynosi 0,6 m, a minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi nitkami 1,50 m (w osi tunelu). Dno wykopu należy starannie wyrównać (nie ubijać!). Na dnie wykopu należy zastosować podsypkę grubości min. 0,1 m o frakcji 24-60 mm (dla gruntów bardzo dobrze przepuszczalnych). W przypadku gruntów średnio przepuszczalnych należy zwiększyć warstwę podsypki. Przykrycie tuneli rozsączających powinno wynosić od 0,5 do 1,0 m.

Tunele należy układać ze spadkiem wynoszącym ok. 10 tj. 10 cm na 10m.

W celu uniknięcia uszkodzenia tuneli przez korzenie roślin, powierzchnia terenu ze złożem filtracyjnym nie może być porośnięta roślinnością o długim systemie korzeniowym, a w bliskim sąsiedztwie ciągów tunelów nie powinny być sadzone drzewa.

 

WARUNKI EKPLOATACJI

Montaż złoża rozsączającego w oparciu o tunele rozsączajace EURO-PLAST należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zaleca się przeprowadzenie regularnej okresowej kontroli równomiernego rozdziału ścieków na przewody rozsączające.

 

PRZYKŁADOWE WARUNKI DOBORU

1. Montaż złoża rozsączającego z tuneli za oczyszczalnią biologiczną (ściek oczyszczony)

                    -grunty bardzo dobrze przepuszczalne: na 1 RLM przyjąć długość rozsącza 3,6m (tj. 6 szt. tuneli EP100)

                    -grunty dobrze przepuszczalne: na 1 RLM należy przyjąć długość rozsącza 4,8m (tj. 8 szt. tuneli EP100)

2. Montaż złoża rozsączającego z tuneli za osadnikiem (ściek wstępnie oczyszczony)

                    -grunty bardzo dobrze przepuszczalne: na 1 RLM przyjąć długość rozsącza 4,8m (tj. 8 szt. tuneli EP100)

                     -grunty dobrze przepuszczalne: na 1 RLM należy przyjąć długość rozsącza 7,3m (tj. 12 szt. tuneli EP100)

 


 POBIERZ ULOTKĘ

 

 


TUNELE ROZSĄCZAJĄCE - Tunele rozsączające EP 100
TUNELE ROZSĄCZAJĄCE
ULOTKA - Tunele rozsączające EP 100
ULOTKA
TUNELE ROZSĄCZAJĄCE - Tunele rozsączające EP 100
TUNELE ROZSĄCZAJĄCE

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE